لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 سپاهان اصفهان 2 مس كرمان 0 1401/10/15 15:00
week 30 مس كرمان 1 سپاهان اصفهان 2 1402/02/28
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپاهان اصفهان 0 مس كرمان 0 1392/07/12 16:00
week 27 مس كرمان 0 سپاهان اصفهان 0 1392/12/01 15:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 1 مس كرمان 0 1391/04/30
week 18 مس كرمان 1 سپاهان اصفهان 0 1391/10/05
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس كرمان 3 سپاهان اصفهان 0 1390/07/17
week 25 سپاهان اصفهان 4 مس كرمان 0 1390/11/19
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپاهان اصفهان 1 مس كرمان 1 1389/08/02
week 29 مس كرمان 3 سپاهان اصفهان 2 1390/01/21
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سپاهان اصفهان 3 مس كرمان 0 1388/05/24
week 19 مس كرمان 2 سپاهان اصفهان 3 1388/09/20
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپاهان اصفهان 1 مس كرمان 0 1387/08/09
week 30 مس كرمان 2 سپاهان اصفهان 1 1387/12/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 مس كرمان 1 سپاهان اصفهان 1 1386/09/30
week 28 سپاهان اصفهان 1 مس كرمان 1 1387/01/30
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپاهان اصفهان 1 مس كرمان 1 1385/10/19
week 27 مس كرمان 2 سپاهان اصفهان 1 1386/02/09