لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 نفت تهران 1 مس كرمان 0 1392/06/14 18:45
week 23 مس كرمان 0 نفت تهران 1 1392/11/06 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس كرمان 0 نفت تهران 1 1391/05/04
week 19 نفت تهران 0 مس كرمان 0 1391/10/11
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نفت تهران 3 مس كرمان 2 1390/05/18
week 19 مس كرمان 0 نفت تهران 1 1390/10/20
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نفت تهران 1 مس كرمان 1 1389/06/05
week 24 مس كرمان 0 نفت تهران 0 1389/12/06