لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 1
week 20 استقلال تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1402/12/23 20:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1401/09/29 17:30
week 27 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 0 1402/02/03
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1400/09/13 16:15
week 23 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 1 1400/12/26 17:30
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پرسپولیس تهران 3 استقلال تهران 4 1400/04/24 19:45
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1399/10/22 16:35
week 23 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 0 1400/02/24 19:30
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پرسپولیس تهران 3 استقلال تهران 6 1399/06/05 19:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1398/06/31 18:45
week 19 پرسپولیس تهران 2 استقلال تهران 2 1398/11/17 15:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1397/07/05 18:30
week 23 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 0 1398/01/10 16:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 0 1396/08/04 16:40 آزادی
week 25 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1396/12/10 15:45 آزادی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی
week 21 استقلال تهران 3 پرسپولیس تهران 2 1395/11/24 15:00 آزادی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1394/08/08 15:00 آزادی
week 26 پرسپولیس تهران 4 استقلال تهران 2 1395/01/27 17:00 آزادی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 2 1393/09/02 18:00
week 30 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 0 1394/02/25 17:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1392/06/15 18:50
week 23 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1392/10/27 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1390/06/03
week 23 استقلال تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1391/11/06
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 2 1390/06/25
week 24 استقلال تهران 2 پرسپولیس تهران 3 1390/11/14
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1389/07/23
week 28 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 1 1390/01/10
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1388/07/10
week 26 پرسپولیس تهران 2 استقلال تهران 1 1388/11/14
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 1 1387/07/12
week 26 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1387/11/25
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1386/07/22
week 26 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 1 1387/01/15
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پرسپولیس تهران 2 استقلال تهران 1 1385/08/12
week 23 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1386/01/10
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1384/08/14
week 25 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1384/12/19
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0
week 21 استقلال تهران 3 پرسپولیس تهران 2
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پرسپولیس تهران 1 استقلال تهران 1 1381/10/20
week 24 استقلال تهران 1 پرسپولیس تهران 2 1382/03/23