لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 مس كرمان 0 ملوان بندر انزلي 0 1401/10/10 14:00
week 29 ملوان بندر انزلي 0 مس كرمان 0 1402/02/22
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ملوان بندر انزلي 1 مس كرمان 1 1400/09/17 14:00
week 26 مس كرمان 0 ملوان بندر انزلي 0 1401/02/05 20:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1399/11/19 14:00
week 30 ملوان بندر انزلي 1 مس كرمان 0 1400/03/31 19:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ملوان بندر انزلي 3 مس كرمان 2 1396/06/27
week 22 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/11/14
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1395/07/02
week 25 مس كرمان 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/12/02
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 3 1392/06/08 19:30
week 22 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1392/10/21 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 2 1391/07/10
week 28 ملوان بندر انزلي 1 مس كرمان 1 1391/12/11
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1390/09/02
week 31 ملوان بندر انزلي 0 مس كرمان 0 1391/02/02
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1389/05/15
week 20 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1389/10/09
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1388/07/30
week 30 مس كرمان 4 ملوان بندر انزلي 2 1389/01/15
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ملوان بندر انزلي 1 مس كرمان 0 1387/07/26
week 22 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1387/10/27
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 0 1386/06/23
week 22 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1386/12/05
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 مس كرمان 1 ملوان بندر انزلي 0 1385/08/05
week 22 ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1385/12/25