لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سپاهان اصفهان 3 تراکتور تبریز 1 1402/05/19 19:00
week 16 تراکتور تبریز 0 سپاهان اصفهان 0
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سپاهان اصفهان 4 تراکتور تبریز 2 1401/07/28 15:00
week 25 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 0 1402/01/18
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سپاهان اصفهان 0 تراکتور تبریز 0 1400/08/28 18:00
week 20 تراکتور تبریز 2 سپاهان اصفهان 2 1400/12/09 14:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 تراکتور تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1399/09/07 16:30
week 18 سپاهان اصفهان 2 تراکتور تبریز 0 1399/12/28 15:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سپاهان اصفهان 2 تراکتور تبریز 0 1398/08/14 15:30
week 25 تراکتور تبریز 2 سپاهان اصفهان 1 1399/04/27 20:15
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سپاهان اصفهان 2 تراکتور تبریز 2 1397/06/02 20:00 ذوب آهن فولادشهر
week 20 تراکتور تبریز 2 سپاهان اصفهان 0 1397/12/10 16:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپاهان اصفهان 3 تراکتور تبریز 0 1396/08/29 14:45 نقش جهان
week 27 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 1 1397/01/18 18:00 یادگار امام
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 2 1395/09/26 14:00 اختصاصی تراکتورسازی
week 29 سپاهان اصفهان 2 تراکتور تبریز 0 1396/02/09 18:00 نقش جهان
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپاهان اصفهان 0 تراکتور تبریز 0 1394/06/24 17:30 ذوب آهن فولادشهر
week 21 تراکتور تبریز 2 سپاهان اصفهان 1 1394/11/29 15:15 یادگار امام
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 1 1393/07/04 17:40
week 25 سپاهان اصفهان 2 تراکتور تبریز 1 1394/01/23 17:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 0 تراکتور تبریز 1 1392/05/20 19:45
week 19 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 2 1392/09/29 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپاهان اصفهان 1 تراکتور تبریز 4 1391/08/04
week 30 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 3 1391/12/28
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سپاهان اصفهان 2 تراکتور تبریز 1 1390/07/22
week 27 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 0 1390/12/22
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپاهان اصفهان 1 تراکتور تبریز 0 1389/08/07
week 30 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 3 1390/01/26
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سپاهان اصفهان 3 تراکتور تبریز 1 1388/07/19
week 28 تراکتور تبریز 1 سپاهان اصفهان 1 1388/12/15