لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فجر سپاسي شیراز 1 استقلال تهران 1 1400/08/14 16:00
week 19 استقلال تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1400/12/04 19:00
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 3 فجر سپاسي شیراز 0 1398/07/25 16:50
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فجر سپاسي شیراز 2 استقلال تهران 4 1392/05/15 21:15
week 18 استقلال تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1392/09/23 16:20
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1391/06/31
week 26 فجر سپاسي شیراز 0 استقلال تهران 5 1391/11/27
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال تهران 2 فجر سپاسي شیراز 0 1390/05/26
week 21 فجر سپاسي شیراز 2 استقلال تهران 1 1390/10/29
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فجر سپاسي شیراز 0 استقلال تهران 0 1388/05/24
week 19 استقلال تهران 3 فجر سپاسي شیراز 2 1388/09/20
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 5 فجر سپاسي شیراز 2 1387/07/16
week 27 فجر سپاسي شیراز 4 استقلال تهران 1 1387/11/30
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فجر سپاسي شیراز 1 استقلال تهران 2 1386/08/24
week 31 استقلال تهران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1387/02/16
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 3 فجر سپاسي شیراز 2 1385/06/30
week 18 فجر سپاسي شیراز 1 استقلال تهران 1 1385/11/20
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 0 فجر سپاسي شیراز 0 1384/07/29
week 23 فجر سپاسي شیراز 0 استقلال تهران 3 1384/11/27
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 2 فجر سپاسي شیراز 1 1383/07/02
week 18 فجر سپاسي شیراز 0 استقلال تهران 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فجر سپاسي شیراز 2 استقلال تهران 3 1381/11/04
week 26 استقلال تهران 0 فجر سپاسي شیراز 1 1382/0401