لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فولاد خوزستان 0 مس كرمان 0 1401/07/09 19:00
week 22 مس كرمان 1 فولاد خوزستان 1 1401/12/15
لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week مس كرمان 5 فولاد خوزستان 4 1400/10/27 14:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 مس كرمان 2 فولاد خوزستان 2 1392/06/22 18:00
week 24 فولاد خوزستان 1 مس كرمان 0 1392/11/01 15:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فولاد خوزستان 0 مس كرمان 1 1391/05/27
week 22 مس كرمان 0 فولاد خوزستان 0 1391/10/30
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 فولاد خوزستان 0 مس كرمان 1 1390/07/28
week 28 مس كرمان 1 فولاد خوزستان 1 1390/12/27
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مس كرمان 1 فولاد خوزستان 0 1389/05/31
week 23 فولاد خوزستان 1 مس كرمان 0 1389/11/29
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 مس كرمان 2 فولاد خوزستان 0 1388/07/24
week 29 فولاد خوزستان 0 مس كرمان 4 1388/12/24
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 2 مس كرمان 2 1387/07/16
week 27 مس كرمان 3 فولاد خوزستان 2 1387/11/30
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 مس كرمان 1 فولاد خوزستان 1 1385/10/05
week 20 فولاد خوزستان 2 مس كرمان 1 1385/10/16