لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 1 1402/09/04 17:30
week 26 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1403/02/17 19:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 1 1401/07/22 17:30
week 24 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 0 1402/01/11
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 2 1400/08/03 18:00
week 17 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1400/11/24 19:00
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1400/02/29 19:35
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 0 1399/09/28 15:00
week 22 استقلال تهران 0 ذوب آهن اصفهان 2 1400/02/19 22:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 2 1398/07/04 18:30
week 20 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1398/12/04 18:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 2 1397/05/11 20:45 ذوب آهن فولادشهر
week 17 استقلال تهران 3 ذوب آهن اصفهان 0 1397/12/05 18:30
لیگ 96976
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 0 1397/02/18 19:15
week استقلال تهران 3 ذوب آهن اصفهان 1 1397/02/25 20:45
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1396/06/29 20:00 آزادی
week 22 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 1 1396/11/15 17:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/30 19:30 آزادی
week 22 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 2 1395/11/28 15:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 0 ذوب آهن اصفهان 2 1394/05/23 19:20 آزادی
week 18 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 0 1394/11/13 14:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ذوب آهن اصفهان 5 استقلال تهران 2 1393/09/06 17:20
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 1 1393/07/04 18:30
week 25 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1394/01/21 19:00
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 1 1392/11/01 16:45
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ذوب آهن اصفهان 2 استقلال تهران 0 1392/06/21 20:00
week 24 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1392/11/06 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1391/05/10
week 20 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 0 1391/10/16
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 2 1390/07/30
week 28 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 2 1391/01/05
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 1 1389/05/14
week 20 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1389/10/02
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 0 1388/08/05
week 31 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1389/01/30
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 0 1387/08/10
week 30 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 1 1387/12/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 1 1386/09/16
week 33 استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1387/02/25
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1385/06/18
week 16 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 0 1385/11/06
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال تهران 3 ذوب آهن اصفهان 0 1384/09/25
week 29 ذوب آهن اصفهان 1 استقلال تهران 1 1385/01/27
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ذوب آهن اصفهان 3 استقلال تهران 1
week 23 استقلال تهران 0 ذوب آهن اصفهان 3
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1381/10/13
week 23 ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 3 1382/02/30