لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 گل گهر سیرجان 3 فولاد خوزستان 0 1402/05/18 19:30
week 16 فولاد خوزستان 0 گل گهر سیرجان 1 1402/11/25 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 فولاد خوزستان 1 گل گهر سیرجان 2 1401/08/05 19:00
week 26 گل گهر سیرجان 2 فولاد خوزستان 2 1402/01/26
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 گل گهر سیرجان 0 فولاد خوزستان 1 1400/09/24 17:00
week 25 فولاد خوزستان 1 گل گهر سیرجان 1 1401/02/14 20:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 گل گهر سیرجان 1 فولاد خوزستان 1 1399/09/05 16:10
week 18 فولاد خوزستان 1 گل گهر سیرجان 0 1400/02/18 21:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فولاد خوزستان 2 گل گهر سیرجان 0 1398/09/08 16:40
week 27 گل گهر سیرجان 0 فولاد خوزستان 0 1399/05/11 20:15