لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پدیده مشهد 0 سپاهان اصفهان 2 1400/10/13 14:30
week 28 سپاهان اصفهان 3 پدیده مشهد 0 1401/02/29 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سپاهان اصفهان 1 پدیده مشهد 3 1399/11/11 17:00
week 28 پدیده مشهد 0 سپاهان اصفهان 1 1400/04/29 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پدیده مشهد 1 سپاهان اصفهان 1 1398/09/18 14:30
week 29 سپاهان اصفهان 2 پدیده مشهد 0 1399/05/25 20:45