لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 گل گهر سیرجان 2 مس رفسنجان 0 1402/08/19 16:00
week 25 مس رفسنجان 1 گل گهر سیرجان 1 1403/02/12 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس رفسنجان 0 گل گهر سیرجان 0 1401/05/27 20:30
week 17 گل گهر سیرجان 2 مس رفسنجان 2 1401/11/07 15:00
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 گل گهر سیرجان 2 مس رفسنجان 2 1400/10/08 15:00
week 27 مس رفسنجان 1 گل گهر سیرجان 2 1401/02/24 19:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس رفسنجان 0 گل گهر سیرجان 2 1399/08/30 16:10
week 17 گل گهر سیرجان 0 مس رفسنجان 0 1399/12/16 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 مس رفسنجان 1 گل گهر سیرجان 0 1396/11/14
week 5 گل گهر سیرجان 0 مس رفسنجان 0 1396/06/27
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 مس رفسنجان 3 گل گهر سیرجان 0 1395/07/25
week 27 گل گهر سیرجان 2 مس رفسنجان 1 1395/12/16
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 20 مس رفسنجان 1 گل گهر سیرجان 2 1394/10/03
week 1 گل گهر سیرجان 0 مس رفسنجان 0 1394/05/26
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مس رفسنجان 0 گل گهر سیرجان 0 1393/11/18
week 2 گل گهر سیرجان 1 مس رفسنجان 3 1393/07/18