لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 4 نساجی مازندران 0 1402/09/28 17:30
week 28 نساجی مازندران 0 استقلال تهران 0 1403/03/04 19:45
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 3 نساجی مازندران 1 1401/06/19 17:30
week 21 نساجی مازندران 1 استقلال تهران 1 1401/12/09 15:00
لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 4 نساجی مازندران 5 1401/01/22 20:30
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 0 نساجی مازندران 0 1400/08/28 18:00
week 20 نساجی مازندران 0 استقلال تهران 0 1400/12/09 17:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال تهران 1 نساجی مازندران 0 1399/11/17 17:00
week 29 نساجی مازندران 1 استقلال تهران 3 1400/05/03 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نساجی مازندران 1 استقلال تهران 2 1398/09/04 14:30
week 26 استقلال تهران 1 نساجی مازندران 1 1399/05/02 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 22 استقلال تهران 1 نساجی مازندران 0 1397/12/25 19:00
week 7 نساجی مازندران 0 استقلال تهران 0 1397/06/31 18:45 شهید وطنی
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 2 نساجی مازندران 1 1396/07/28 16:45