لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سايپـا تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1399/10/26 15:00
week 26 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1400/04/14 19:40
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ذوب آهن اصفهان 2 سايپـا تهران 3 1398/05/31 20:15
week 16 سايپـا تهران 3 ذوب آهن اصفهان 1 1398/09/29 15:15
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1397/05/18 20:30 پاس قوامین
week 18 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 2 1398/02/10 17:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1396/07/04 17:20 ذوب آهن فولادشهر
week 23 سايپـا تهران 4 ذوب آهن اصفهان 2 1396/11/19 16:00 پاس قوامین
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1395/05/10 19:30 ذوب آهن فولادشهر
week 17 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1395/10/29 15:00 پاس قوامین
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1394/07/24 15:45 پاس قوامین
week 23 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1394/12/20 17:30 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1393/06/14 17:30
week 22 ذوب آهن اصفهان 4 سايپـا تهران 1 1393/12/15 16:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 0 1392/05/25 19:45
week 20 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1392/10/03 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ذوب آهن اصفهان 3 سايپـا تهران 2 1391/07/06
week 27 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1391/12/04
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1390/05/20
week 20 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 3 1390/10/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 2 1389/05/23
week 21 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 2 1389/11/16
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ذوب آهن اصفهان 3 سايپـا تهران 0 1388/05/16
week 18 سايپـا تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1388/09/13
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ذوب آهن اصفهان 6 سايپـا تهران 3 1387/07/12
week 26 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1387/11/25
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1386/06/16
week 21 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 0 1386/11/26
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سايپـا تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1385/09/19
week 27 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 2 1386/02/07
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 1 1384/07/11
week 21 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1384/11/14
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سايپـا تهران 1 ذوب آهن اصفهان 0 1383/06/29
week 17 ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 0 سايپـا تهران 1 1381/08/03
week 15 سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 1 1381/12/02