لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 پدیده مشهد 1 سايپـا تهران 0 1399/10/15 14:45
week 25 سايپـا تهران 1 پدیده مشهد 2 1400/04/09 19:50
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 0 پدیده مشهد 0 1398/08/09 15:30
week 24 پدیده مشهد 1 سايپـا تهران 1 1399/04/21 20:30