لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نفت مسجد سلیمان 1 سايپـا تهران 1 1399/08/29 16:35
week 17 سايپـا تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1399/12/16 15:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 نفت مسجد سلیمان 2 سايپـا تهران 1 1398/09/19 16:35
week 29 سايپـا تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1399/05/25 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 2 نفت مسجد سلیمان 1 1397/06/31 18:45 پاس قوامین
week 22 نفت مسجد سلیمان 0 سايپـا تهران 1 1397/12/23 16:00
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نفت مسجد سلیمان 1 سايپـا تهران 2 1395/08/28 14:30
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سايپـا تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1393/05/10 18:00
week 16 نفت مسجد سلیمان 0 سايپـا تهران 1 1393/09/13 15:00
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week سايپـا تهران 3 نفت مسجد سلیمان 4 1392/08/01 15:00