لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 1 آلومينيوم اراک 0 1402/08/05 18:00
week 23 آلومينيوم اراک 0 استقلال تهران 1 1403/01/24 18:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 0 آلومينيوم اراک 0 1401/07/29 17:00
week 25 آلومينيوم اراک 0 استقلال تهران 1 1402/01/18
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 آلومينيوم اراک 1 استقلال تهران 1 1400/10/13 15:00
week 28 استقلال تهران 0 آلومينيوم اراک 0 1401/02/29 21:15
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 2 آلومينيوم اراک 0 1399/10/15 16:30
week 25 آلومينيوم اراک 0 استقلال تهران 0 1400/04/10 19:50