لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پدیده مشهد 1 پرسپولیس تهران 1 1400/10/18 15:00
week 29 پرسپولیس تهران 2 پدیده مشهد 1 1401/03/08 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 3 پدیده مشهد 0 1399/09/10 16:15
week 19 پدیده مشهد 1 پرسپولیس تهران 1 1400/01/14 16:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پدیده مشهد 1 پرسپولیس تهران 0 1398/07/12 18:15
week 21 پرسپولیس تهران 3 پدیده مشهد 1 1398/12/08 18:30