لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 مس رفسنجان 0 استقلال تهران 1 1402/07/15 17:45
week 22 استقلال تهران 2 مس رفسنجان 2 1403/01/18 18:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال تهران 0 مس رفسنجان 0 1401/10/09 15:00
week 29 مس رفسنجان 1 استقلال تهران 2 1402/02/22
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال تهران 3 مس رفسنجان 2 1400/10/18 17:00
week 29 مس رفسنجان 0 استقلال تهران 2 1401/03/03 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 2 مس رفسنجان 0 1399/08/17 16:30
week 16 مس رفسنجان 1 استقلال تهران 1 1399/12/11 15:00