لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال تهران 4 شاهين بوشهر 1 1398/09/23 17:30
week 30 شاهين بوشهر 1 استقلال تهران 4 1399/05/30 20:45
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال تهران 3 شاهين بوشهر 2 1390/09/03
week 31 شاهين بوشهر 1 استقلال تهران 1 1391/02/03
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال تهران 2 شاهين بوشهر 1 1389/08/21
week 32 شاهين بوشهر 0 استقلال تهران 0 1390/02/08
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال تهران 2 شاهين بوشهر 1 1388/08/11
week 32 شاهين بوشهر 0 استقلال تهران 1 1389/02/12