لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 شاهين بوشهر 1 صنعت نفت آبادان 1 1398/09/19 16:30
week 29 صنعت نفت آبادان 3 شاهين بوشهر 1 1399/05/25 20:45
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صنعت نفت آبادان 1 شاهين بوشهر 1 1390/07/23
week 27 شاهين بوشهر 1 صنعت نفت آبادان 1 1390/12/20
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شاهين بوشهر 1 صنعت نفت آبادان 2 1389/05/05
week 18 صنعت نفت آبادان 1 شاهين بوشهر 0 1389/09/19