لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فولاد خوزستان 1 پارس جنوبي جم 0 1398/09/18 16:35
week 29 پارس جنوبي جم 0 فولاد خوزستان 0 1399/05/25 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 فولاد خوزستان 2 پارس جنوبي جم 1 1397/05/04 20:45 غدیر
week 16 پارس جنوبي جم 0 فولاد خوزستان 0 1397/11/15 16:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فولاد خوزستان 1 پارس جنوبي جم 0 1396/08/29 16:30 غدیر
week 27 پارس جنوبي جم 0 فولاد خوزستان 0 1397/01/17 19:00 تختی