لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 پدیده مشهد 1 پارس جنوبي جم 0 1398/08/17 16:00
week 25 پارس جنوبي جم 2 پدیده مشهد 1 1399/04/27 20:30