لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 3 1402/05/19 21:30
week 16 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1402/11/26 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 1 1401/10/04 18:00
week 28 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 1 1402/02/15
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 1 1400/09/08 16:00
week 22 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1400/12/20 20:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 1 1399/09/17 16:15
week 20 صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 1 1400/03/03 21:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 5 صنعت نفت آبادان 0 1398/08/14 15:30
week 25 صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 2 1399/04/27 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال تهران 3 صنعت نفت آبادان 0 1397/09/08 17:30
week 29 صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 0 1398/02/21 21:30
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 2 1396/11/10 14:45
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 0 1396/05/06 21:00 تختی
week 16 استقلال تهران 4 صنعت نفت آبادان 0 1396/10/03 16:25 آزادی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/05/15 20:30 آزادی
week 18 صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 3 1395/11/03 16:45 تختی
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 2 1391/07/05
week 27 استقلال تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1391/12/03
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1390/09/22
week 33 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 2 1391/02/17
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 صنعت نفت آبادان 2 استقلال تهران 0 1389/08/13
week 31 استقلال تهران 6 صنعت نفت آبادان 2 1390/02/03
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 استقلال تهران 2 صنعت نفت آبادان 3 1386/09/23
week 34 صنعت نفت آبادان 2 استقلال تهران 1 1387/02/28
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 0 1381/08/03
week 15 استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1381/12/02