لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 2 1402/05/25 21:00
week 17 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1403/01/29 18:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 1 1401/06/14 20:00
week 20 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1401/11/25
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 0 1400/08/14 18:00
week 19 سپاهان اصفهان 0 ذوب آهن اصفهان 0 1400/12/04 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 3 1399/11/17 15:00
week 29 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1400/05/03 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1398/07/12 17:05
week 21 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 1 1398/12/08 16:15
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 2 1397/05/26 20:15 ذوب آهن فولادشهر
week 19 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1398/01/06 16:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 2 1396/05/26 20:15 ذوب آهن فولادشهر
week 19 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 2 1396/10/22 15:00 نقش جهان
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1395/07/24 17:00 ذوب آهن فولادشهر
week 23 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/12/15 16:00 نقش جهان
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 1 1394/05/16 21:00 ذوب آهن فولادشهر
week 17 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1394/10/10 15:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 1 1393/06/07 19:00
week 21 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1393/12/01 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 1 1392/07/05 17:15
week 26 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1392/11/18 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 4 1391/05/16
week 21 سپاهان اصفهان 4 ذوب آهن اصفهان 3 1391/10/24
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1390/09/18
week 33 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 0 1391/02/17
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 0 1389/05/27
week 22 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1389/11/25
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 0 1388/07/14
week 27 سپاهان اصفهان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1388/11/28
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 1 1387/06/28
week 24 سپاهان اصفهان 1 ذوب آهن اصفهان 2 1387/11/12
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 0 1386/09/25
week 24 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1386/12/15
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1385/07/25
week 21 ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 1 1385/12/09
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1384/06/31
week 19 سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 0 1384/10/29
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سپاهان اصفهان 0 ذوب آهن اصفهان 1
week 24 ذوب آهن اصفهان 1 سپاهان اصفهان 1
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 1 1381/10/06
week 22 سپاهان اصفهان 4 ذوب آهن اصفهان 0 1382/02/21