لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پدیده مشهد 3 ماشین سازی تبریز 0 1399/08/17 15:50
week 16 ماشین سازی تبریز 1 پدیده مشهد 1 1399/12/11 15:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ماشین سازی تبریز 0 پدیده مشهد 1 1398/06/23 19:00
week 18 پدیده مشهد 3 ماشین سازی تبریز 1 1398/11/12 15:15