لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شاهين بوشهر 0 سپاهان اصفهان 3 1398/06/02 20:15
week 16 سپاهان اصفهان 5 شاهين بوشهر 0 1398/09/28 16:25
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 شاهين بوشهر 1 سپاهان اصفهان 1 1390/09/12
week 32 سپاهان اصفهان 2 شاهين بوشهر 0 1391/02/07
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپاهان اصفهان 1 شاهين بوشهر 0 1389/05/23
week 21 شاهين بوشهر 0 سپاهان اصفهان 0 1389/11/16
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 شاهين بوشهر 1 سپاهان اصفهان 2 1388/07/24
week 29 سپاهان اصفهان 2 شاهين بوشهر 0 1388/12/21