لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پرسپولیس تهران 1 پارس جنوبي جم 0 1398/05/31 19:10
week 16 پارس جنوبي جم 0 پرسپولیس تهران 1 1398/09/28 15:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پرسپولیس تهران 3 پارس جنوبي جم 1 1397/09/23 16:15
week 30 پارس جنوبي جم 0 پرسپولیس تهران 1 1398/02/26 21:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پارس جنوبي جم 0 پرسپولیس تهران 1 1396/09/04 15:00 تختی
week 28 پرسپولیس تهران 1 پارس جنوبي جم 1 1397/01/22 19:00 آزادی