لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سیاه جامگان 0 پيکان تهران 2 1396/07/06 16:45 ثامن الائمه
week 23 پيکان تهران 2 سیاه جامگان 1 1396/11/20 15:00 شهدا
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پيکان تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/09/19 15:00 شهدا
week 28 سیاه جامگان 1 پيکان تهران 2 1396/01/31 17:45 ثامن الائمه