لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال خوزستان 1 پدیده خراسان 2 1397/05/11 20:45 غدیر
week 17 پدیده خراسان 1 استقلال خوزستان 0 1397/11/21 15:15
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پدیده خراسان 2 استقلال خوزستان 2 1396/05/27 18:45 ثامن الائمه
week 19 استقلال خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1396/10/21 15:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه
week 20 استقلال خوزستان 2 پدیده خراسان 1 1395/11/14 15:30 غدیر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال خوزستان 3 پدیده خراسان 0 1394/09/23 15:30 غدیر
week 29 پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 1 1395/02/19 18:00 ثامن الائمه
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال خوزستان 1 پدیده خراسان 1 1393/06/13 19:00
week 22 پدیده خراسان 1 استقلال خوزستان 1 1393/12/15 14:30