لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 0 1402/06/06 19:30
week 19 استقلال خوزستان 0 استقلال تهران 1 1402/12/18 15:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال خوزستان 0 استقلال تهران 1 1397/09/04 17:35
week 28 استقلال تهران 4 استقلال خوزستان 2 1398/02/11 20:15
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال تهران 0 استقلال خوزستان 0 1396/05/13 21:00 آزادی
week 17 استقلال خوزستان 0 استقلال تهران 3 1396/10/07 15:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر
week 17 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 2 1395/10/28 16:40 آزادی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 1 1394/07/29 16:45 آزادی
week 24 استقلال خوزستان 1 استقلال تهران 1 1395/01/15 18:55 غدیر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 0 1393/05/17 19:30
week 17 استقلال خوزستان 4 استقلال تهران 4 1393/09/20 16:20
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 0 1392/06/09 19:00
week 22 استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 0 1392/10/21 16:40