لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 شهید اورکی اسلامشهر 1 شهرداري بم 0 1400/10/10 13:30
week 21 شهرداري بم 0 شهید اورکی اسلامشهر 1 1401/02/06 19:40