لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 خوشه طلايي ساوه 0 شهرداري همدان 0 1400/10/22 14:00
week 31 شهرداري همدان 1 خوشه طلايي ساوه 1 1401/03/01 19:00