لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 خوشه طلايي ساوه 0 شمس آذر قزوین 1 1400/09/11 14:00
week 25 شمس آذر قزوین 2 خوشه طلايي ساوه 1 1401/01/23 20:30