لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شمس آذر قزوین 0 مس كرمان 3 1400/07/25 15:15
week 18 مس كرمان 2 شمس آذر قزوین 0 1400/12/02 14:00