لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مس شهر بابک 1 سايپـا تهران 0 1400/08/26 14:15
week 23 سايپـا تهران 0 مس شهر بابک 2 1401/01/10 16:15