لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 ماشین سازی تبریز 1 شهرداري آستارا 2 1400/08/09 14:45
week 20 شهرداري آستارا 3 ماشین سازی تبریز 0 1400/12/14 14:30