لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 خيبر خرم آباد 1 شهرداري آستارا 0 1400/07/24 15:30
week 18 شهرداري آستارا 1 خيبر خرم آباد 0 1400/12/02 14:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 خيبر خرم آباد 1 شهرداري آستارا 2 1399/11/25 14:00
week 31 شهرداري آستارا 1 خيبر خرم آباد 4 1400/04/06 20:30