لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فجر سپاسي شیراز 0 سپاهان اصفهان 2 1400/09/03 15:00
week 21 سپاهان اصفهان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1400/12/15 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فجر سپاسي شیراز 2 سپاهان اصفهان 1 1392/05/26 19:45
week 20 سپاهان اصفهان 3 فجر سپاسي شیراز 0 1392/10/03 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سپاهان اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1391/06/08
week 24 فجر سپاسي شیراز 0 سپاهان اصفهان 0 1391/11/10
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فجر سپاسي شیراز 3 سپاهان اصفهان 2 1390/06/17
week 23 سپاهان اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1390/11/09
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فجر سپاسي شیراز 3 سپاهان اصفهان 1 1388/05/30
week 20 سپاهان اصفهان 5 فجر سپاسي شیراز 1 1388/11/20
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 فجر سپاسي شیراز 1 سپاهان اصفهان 0 1387/09/14
week 34 سپاهان اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1388/02/06
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فجر سپاسي شیراز 0 سپاهان اصفهان 2 1386/06/26
week 22 سپاهان اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1386/12/03
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فجر سپاسي شیراز 1 سپاهان اصفهان 1 1385/09/27
week 28 سپاهان اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 2 1386/02/24
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 فجر سپاسي شیراز 1 سپاهان اصفهان 0 1384/09/04
week 28 سپاهان اصفهان 3 فجر سپاسي شیراز 0 1385/01/17
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فجر سپاسي شیراز 0 سپاهان اصفهان 0
week 19 سپاهان اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سپاهان اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 2 1381/10/27
week 25 فجر سپاسي شیراز 2 سپاهان اصفهان 0 1382/03/27