لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1401/07/14
week 24 سايپـا تهران 2 استقلال خوزستان 2 1401/12/13
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سايپـا تهران 1 استقلال خوزستان 1 1400/07/24 15:15
week 18 استقلال خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1400/12/02 14:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سايپـا تهران 1 استقلال خوزستان 1 1397/09/09 15:15
week 29 استقلال خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1398/02/21 21:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1396/05/19 20:30 غدیر
week 18 سايپـا تهران 3 استقلال خوزستان 2 1396/10/15 16:30 پاس قوامین
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 2 1395/09/11 15:00 پاس قوامین
week 27 استقلال خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1396/01/26 18:00 غدیر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال خوزستان 1 سايپـا تهران 0 1394/05/29 19:15 غدیر
week 19 سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 1 1394/11/18 15:00 پاس قوامین
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال خوزستان 2 سايپـا تهران 0 1393/08/16 15:15
week 29 سايپـا تهران 3 استقلال خوزستان 2 1394/02/20 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1392/05/15 22:00
week 18 سايپـا تهران 1 استقلال خوزستان 1 1392/09/21 15:00