لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 راه آهن تهران 0 مس كرمان 3 1396/06/05
week 20 مس كرمان 2 راه آهن تهران 1 1396/11/01
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 32 راه آهن تهران 1 مس كرمان 0 1396/01/28
week 15 مس كرمان 1 راه آهن تهران 1 1395/09/03
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 راه آهن تهران 0 مس كرمان 0 1392/05/03 22:00
week 16 مس كرمان 2 راه آهن تهران 0 1392/09/08 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 راه آهن تهران 1 مس كرمان 1 1391/08/28
week 27 مس كرمان 4 راه آهن تهران 0 1391/12/05
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 مس كرمان 0 راه آهن تهران 0 1390/08/09
week 29 راه آهن تهران 2 مس كرمان 0 1391/01/18
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 مس كرمان 2 راه آهن تهران 0 1389/09/13
week 34 راه آهن تهران 2 مس كرمان 2 1390/02/30
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس كرمان 2 راه آهن تهران 2 1388/07/03
week 25 راه آهن تهران 3 مس كرمان 2 1388/11/08
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 مس كرمان 2 راه آهن تهران 1 1387/08/17
week 31 راه آهن تهران 0 مس كرمان 1 1388/01/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 راه آهن تهران 3 مس كرمان 1 1386/09/16
week 33 مس كرمان 2 راه آهن تهران 1 1387/02/25
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 راه آهن تهران 1 مس كرمان 2 1385/08/11
week 23 مس كرمان 1 راه آهن تهران 1 1386/01/09