لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 تراکتور تبریز 2 نفت تهران 1 1396/05/26 19:45 یادگار امام
week 19 نفت تهران 2 تراکتور تبریز 0 1396/10/21 15:00 تختی
لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week تراکتور تبریز 0 نفت تهران 1 1396/02/21
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نفت تهران 0 تراکتور تبریز 2 1395/10/05 15:00 تختی
week 30 تراکتور تبریز 1 نفت تهران 0 1396/02/14 18:00 یادگار امام
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 تراکتور تبریز 0 نفت تهران 0 1394/05/09 18:30 یادگار امام
week 16 نفت تهران 0 تراکتور تبریز 1 1394/10/07 15:00 تختی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نفت تهران 2 تراکتور تبریز 1 1393/08/30 15:00
week 30 تراکتور تبریز 3 نفت تهران 3 1394/02/25 19:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 تراکتور تبریز 1 نفت تهران 0 1392/07/05 17:30
week 26 نفت تهران 3 تراکتور تبریز 0 1392/11/20 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نفت تهران 1 تراکتور تبریز 1 1391/07/10
week 28 تراکتور تبریز 2 نفت تهران 1 1391/12/14
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 تراکتور تبریز 1 نفت تهران 2 1390/06/24
week 24 نفت تهران 1 تراکتور تبریز 1 1390/11/14
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 تراکتور تبریز 3 نفت تهران 1 1389/07/18
week 27 نفت تهران 1 تراکتور تبریز 1 1389/12/27