لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 تراکتور تبریز 0 مس كرمان 0 1401/10/04 14:00
week 28 مس كرمان 1 تراکتور تبریز 3 1402/02/15
لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week تراکتور تبریز 4 مس كرمان 1 1398/11/30 15:00
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week مس كرمان 0 تراکتور تبریز 1 1392/11/25 16:10
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 تراکتور تبریز 0 مس كرمان 0 1392/05/25 19:45
week 20 مس كرمان 1 تراکتور تبریز 1 1392/10/03 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 تراکتور تبریز 2 مس كرمان 1 1391/05/10
week 20 مس كرمان 1 تراکتور تبریز 3 1391/10/16
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 تراکتور تبریز 3 مس كرمان 1 1390/07/08
week 26 مس كرمان 1 تراکتور تبریز 0 1390/11/26
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 مس كرمان 1 تراکتور تبریز 1 1389/06/26
week 26 تراکتور تبریز 1 مس كرمان 0 1389/12/21
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 تراکتور تبریز 1 مس كرمان 0 1388/08/10
week 32 مس كرمان 3 تراکتور تبریز 2 1389/02/12