لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 نساجی مازندران 2 مس كرمان 0 1401/06/14 19:00
week 20 مس كرمان 2 نساجی مازندران 1 1401/11/25
لیگ 140004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نساجی مازندران 1 مس كرمان 0 1401/01/30 20:30
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 مس كرمان 1 نساجی مازندران 2 1396/07/24
week 26 نساجی مازندران 1 مس كرمان 0 1396/12/13 14:30
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 21 مس كرمان 2 نساجی مازندران 0 1395/11/06
week 4 نساجی مازندران 0 مس كرمان 0 1395/06/05
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 مس كرمان 1 نساجی مازندران 0 1394/06/31
week 26 نساجی مازندران 1 مس كرمان 0 1394/11/25
لیگ 9302
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 18 مس كرمان 1 نساجی مازندران 0 1393/12/23
week 7 نساجی مازندران 1 مس كرمان 0 1393/09/04