لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صنعت نفت آبادان 0 هوادار تهران 2 1402/08/20 15:30
week 25 هوادار تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1403/02/12 16:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 هوادار تهران 0 صنعت نفت آبادان 1 1401/06/04 19:00
week 18 صنعت نفت آبادان 0 هوادار تهران 1 1401/11/13
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 هوادار تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1400/10/23 15:00
week 30 صنعت نفت آبادان 3 هوادار تهران 0