لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پرسپولیس تهران 1 هوادار تهران 0 1402/09/18 15:30
week 27 هوادار تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1403/02/22 17:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 هوادار تهران 1 پرسپولیس تهران 3 1401/06/14 19:00
week 20 پرسپولیس تهران 0 هوادار تهران 1 1401/11/24 16:30
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 پرسپولیس تهران 2 هوادار تهران 2 1400/09/18 18:00
week 24 هوادار تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1401/01/15 20:45