لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 شاهين شهرداري بوشهر 2 ماشین سازی تبریز 0 1400/11/13 14:00
week 34 ماشین سازی تبریز 1 شاهين شهرداري بوشهر 2 1401/03/17 18:00