لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 قشقایی شیراز 1 خوشه طلايي ساوه 1 1400/11/13 14:00
week 34 خوشه طلايي ساوه 3 قشقایی شیراز 2 1401/03/17 18:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 خوشه طلايي ساوه 1 قشقایی شیراز 0 1399/11/19 14:00
week 30 قشقایی شیراز 0 خوشه طلايي ساوه 0 1400/03/31 19:30