لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 مس شهر بابک 1 شهرداري آستارا 1 1400/11/08 14:00
week 33 شهرداري آستارا 1 مس شهر بابک 1 1401/03/12 18:30