لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 خوشه طلايي ساوه 5 شاهين شهرداري بوشهر 1 1400/10/11 14:00
week 29 شاهين شهرداري بوشهر 2 خوشه طلايي ساوه 3 1401/02/20 19:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شاهين شهرداري بوشهر 2 خوشه طلايي ساوه 0 1399/09/15 15:00
week 20 خوشه طلايي ساوه 0 شاهين شهرداري بوشهر 1 1400/01/24 16:45