لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نفت مسجد سلیمان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1400/10/03 15:00
week 26 فجر سپاسي شیراز 0 نفت مسجد سلیمان 0 1401/02/19 18:30
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 21 فجر سپاسي شیراز 1 نفت مسجد سلیمان 0 1396/11/08
week 4 نفت مسجد سلیمان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1396/06/11
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 20 فجر سپاسي شیراز 1 نفت مسجد سلیمان 3 1395/12/06
week 3 نفت مسجد سلیمان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1395/05/29
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 فجر سپاسي شیراز 1 نفت مسجد سلیمان 0 1394/07/13
week 28 نفت مسجد سلیمان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1394/12/01